ဒီေရ

တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ၾကည့္ခ်ိန္
ျမစ္က ေခ်ာင္းကို မွ်ားတယ္
လ, က ပင္လယ္ကို ညိွဳ႕တယ္

သူက ကၽြန္ေတာ္ကို ၿငိမ္သက္ေစပါတယ္

လွ်ံက်လာတဲ့ အျမဳပ္ေတြမွာ
သက္ျပင္းခ်သံ ရနံေတြ ဖူးလို႔ ပြင့္လို႔ . . . ။ ။

0 comments:

Blogger Templates by Blog Forum

 
လာလည္္သူူူူအေပါင္္းကိ္ုေက်းဇူးတင္ပါသည္။