အိမ္ႏွင့္ေ၀းေနၾကသူမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တိုသည္ ... အိမ္ႏွင့္ မခြဲခြာၾကဘူးသူမ်ား ရွိၾကမည္ မဟုတ္ပါ ။ ခြဲရၿပီးေနာက္ .. သတိရျခင္းဆိုတာ .. ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ပို လြမ္းေစပါသည္။

0 comments:

Blogger Templates by Blog Forum

 
လာလည္္သူူူူအေပါင္္းကိ္ုေက်းဇူးတင္ပါသည္။