ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေရးသားေသာ`ေက်ာင္းသားဘ၀´အပိုင္း( ၂ )

ထက္ေကာင္းကင္ ၾကယ္တာရာမ်ားသုိ႔ တက္စြမ္းႏိုင္ေစရမည္။ ရာဇ၀င္သိရံုသာမဟုတ္ ရာဇ၀င္ကုိ ဖန္တည္းႏိုင္ေစရမည္။ ေလာကဓာတ္ပညာကုိ သိရုံသာမဟုတ္ ေလာကဓာတ္ပညာကုိ တုိးခ်ဲ႔နိုင္ေစရမည္။ ပထ၀ီ၀င္ ပညာကို သိရံုသာမဟုတ္၊ ေျမသစ္၊ ေရသစ္၊ ေတာေတာင္သစ္ကို ရွာေဖြ စူးစမ္းနိုင္စြမ္း ရွိေစရမည္။ ေလာကအေၾကာင္းကို နားလည္ေစရုံသာမဟုတ္၊သည္႔ထက္ေကာင္းေသာ ေလာကကို ဖန္ဆင္းနုိင္ေစရမည္။

ဤကား ပညာ၏ သရုုပ္အက်ဥ္းမွ်ပင္တည္း။
ပညာသည္ ကာလေဒသပေယာဂနွင္႔ ယွဥ္ရမည္။ ေလာက၌ လက္ေတြ႔ အသံုးလည္းက်ရမည္။ ပညာတြင္ သညာလည္းပါသည္။ ဥာဏ္နွင္႔လည္း ယွဥ္ရမည္။ ဥာဏ္ၾကီးသာ တုိးတက္၍ သညာမရွိပါမူလည္း ဤမွ်ပိုမိုဆန္းၾကယ္ အေျပာက်ယ္လာေသာ ေခတ္သစ္အေၾကာင္းကို နားမလည္နိုင္ေပ။ေလာကဓာတ္ပညာကုိ မတတ္မသိဘဲ ေလာကဓာတ္ပညာဥာဏ္ကုိသာ ရလွ်င္ ေလာကဓာတ္ပညာ၏တန္ဖိုးကုိ ဒင္ျပည္႔မသံုးႏုိင္ေပ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏လက္ေရးမူ

တုိင္းျပည္ အေျခအေနျပႆနာ ေခတ္၏ အေျခအေနႏွင္႔ မယွဥ္ပါမူ တုိင္းျပည္ေထာင္ျခင္း၊
ေခတ္ျပင္ျခင္း မျပဳနိုင္ေပ။ ေမြးကတည္းက ေသသည္အထိ အယူ၀ါဒ အေျပာင္းအလြဲမရွိသူသည္ ပညာတတ္သည္ဟု မဆုိနိုင္ေပ။ လူတေယာံ၏ သက္တမ္းတြင္ အစပထမက သိျမင္လာေသာ စိတ္ေနစိတ္ထား၀ါဒတုိ႔သည္ အမွန္ခ်ညး္မဟုတ္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလြဲရမည္သာတည္း။

ယေန႔အယူအဆႏွင္႔ နက္ျဖန္အယူအဆတုိ႔မွာ တူျခင္မွတူေပမည္၊အမွန္ကား လုတဦး၏ တဘ၀တြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ အယူ၀ါဒ ေျပာင္းလြဲျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ေသာအခါ ထိုလူသည္ သမာဓိမတည္ ေရွ႔ေနာံမညီဟု ထင္မွတ္ မွားေလသည္။သမာဓိ မတည္ျခင္းမွာ ကိုယ္႔က်င္႔တရား၏ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ ျဖစ္ျခင္းေပတည္း။ ဥာဏ္အျမင္၏ ေျပာင္းလြဲမႈေၾကာင္႔၊ ၀ါဒေျပာင္းလြဲမႈမွာ သမာဓိမတည္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ တနည္းတိုးတက္ျခင္းေပတည္း၊ အမွန္အားျဖင္႔ သမာဓိဆိုေသာ စကားကို နက္နက္နဲနဲ ဆင္ျခင္လွ်င္ ေလာကရွိ လူအေပါင္းတို႔မွာ သမာဓိလက္ကိုင္ရၾကသူ ရွားေပသည္။

သမာဓိဆိုသည္မွာ ေလာက၏အေကာင္းအဆိုး အက်ိဳးအျပစ္ အျဖစ္အပ်က္ သနစ္စံုကို ပိုင္းျခားထင္ထင္ သိျမင္၍ ဆင္းရဲလည္း ၀မ္းမနဲ ခ်မ္းသာလည္း ၀မ္းမသာ၊ ပကတိစိတ္ထား ဥာဏ္အျမင္အရ လူျခီးမြမ္း လူကဲ႔ရဲ႔မႈ ေဘးဒုကၡအႏၱရာယ္ကို မထိတ္မလန္႔ တသမတ္တည္း ရွိျခင္းကို ဆုိေပသည္။

ဘုရားအစရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔၏ စိတ္တည္ေနပံုမ်ိဳးတည္း။ သုိ႔ျဖစ္ရာ သာမန္ကိုယ္႔က်င္႔ အမူအရာ အေျပာအဆို ဘမ္းျပတည္ျငိမ္မႈကုိ လူအေပါင္းတုိ႔က သမာဓိဟု သာမညေျပာစမွတ္ ျပဳၾကေလသည္။ အမွန္စစ္စစ္ကား ထုိဘမ္းျပတည္ျငိမ္မႈ ေနာ႔တြင္ မည္မွ်အတြင္း ေဖါက္လႊဲ ေဖါက္ျပန္မႈမ်ား၊ မ်ားျပားသည္ကုိ လူအေပါင္းတုိ႔ မစဥ္းစားမိၾကေခ်၊

ကၽြန္ေတာ္သည္ အိေျႏၵၾကီး၍ မ်က္ႏွာထား အလြန္တည္သူတေယာံဟု အသိအမွတ္ျပဳခံရေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ ကုိယ္အမူအရာ စိတ္ထားသရုပ္တို႔သည္ ေဖာက္လႊဲ ေဖာက္ျပန္သေဘာကို မျပေပ။ သုိ႔ေသာ္ အကယ္ပင္ ကၽြန္ေတာ္ သမာဓိရွိ၏ေလာ၊ မည္မွ် သမာဓိတရားကို ပိုင္ဆိုင္ေပသနည္း၊ ကၽြန္ေတာ္သာလွ်င္ အသိဆံးုျဖစ္ေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ အတြင္းလႈပ္ရွားမႈတို႔ကုိ ဤစာအုပ္ကို ဘတ္ရင္း ဘတ္ရင္း ေတြ႔ျမင္ရေပလိမ္႔မည္။ ထို လႈပ္ရွားမႈမ်ားကား သမာဓိတရားကို လံုး၀ မပိုင္ဆိုင္ေသးျခင္း၏ အမွတ္လကၡဏာပင္တည္း။ ယၡဳလည္း ကၽြန္ေတာ္ သမာဓိတရားကို ပိုင္ဆိုင္ျပီေလာ၊ လံုး၀မပိုင္ဆုိင္ေသးေပ။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ လုူတိုင္း ပုိင္ဆုိင္ျခင္း မရွိေသးေသာ သမာဓိတရားကို စကားလုပ္၍ မဆိုၾကပါႏွင္႔ဦး၊

လူတေယာံ၏ ဥာဏ္အျမင္ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈ၊ ၀ါဒေျပာင္းလြဲမႈကို သမာဓိမတည္ဟု တံဆိပ္အရုိက္ မေစာသင္႔ၾကေပ။ဥပမာ အားျဖင္႔ လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္မ်ားက ဦးအာဒီစၥ ဆိုေသာ ကိုယ္ေတာ္အား သူ၏ စာအုပ္တအုပ္ ေရးသားမႈအခ်ိဳ႔ေၾကာင္႔ ၀ိုင္းပယ္ၾက၏ ။ သပိတ္ေမွာံၾက၏၊ အမွန္ကား သူ၏ ေျပာင္းလြဲမႈသည္ မွားခ်င္လည္း မွားေပမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းအမွားမရွိသူမရွိ၊ အမွားသိမွ အမွန္ျမင္ေလသည္။

အမွားတခါ လုပ္မိလွ်င္ အမွား လုပ္မ္ိေသာအခါ မွန္လာလိမ္႔မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မွားပင္မွားေစ မိမိဥာဏ္အျမင္အေလ်ာံ ေျပာင္းလြဲမႈမွာ ရွိအပ္သည္သာတည္း။ ေလွနံဒါးထစ္ ဆုိေသာ အလုပ္အေျပာ အေတြးတို႔မွာ ပညာ၏ အဓိပၸါယ္ ဆန္႔က်င္ဘက္ေပတည္း။ ျမတ္စြာဘုရားသၡင္သည္ သဗၺညုတေရႊဥာဏ္ေတာ္ကို ေျခာက္နွစ္တိုင္တိုင္ အမွားအမ်ိဳးမ်ိဳးေက်ာ္ခါ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ႔ေလသည္။

ထိုဥာဏ္ေတာ္ ရွာေဖြရန္ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ေသာ အစ၌ သိဒၶၶၶၶၶၶတၱမင္းသားသည္ မိမိဥာဏ္အျမင္အရ
အႏုမာန ရမ္းဆ၍ ေျပာင္းလြဲမႈ ရွိလာေလသည္။ အလွယ္လွယ္ အေျပာင္းေျပာင္း အေသာင္းမကေသာ ေမာင္းမမိႆေျခြရံ ပရိသတ္ တို႔ႏွင္႔တကြ နန္းသံုးေဆာင္၀ယ္ မင္းစည္းစိမ္ကို စြန္႔၍ ေသာင္မျမင္ ကမ္းမျမင္ ရေသ႔ရဟန္း ေလွ်ာ္ေတသကၤန္း၀တ္ ဘ၀မ်ိဳးသို႔ ေျပာင္းလြဲမႈသည္ သာမန္မ်က္စိအားျဖင္႔ ၾကည္႔လွ်င္ ရူးသည္ မုိက္သည္ ဟု ဆုိရေပမည္။ မင္းစိ္တ္ မင္း၀ါဒကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ ေလာကစိတ္ ေလာက၀ါဒအား ဤသို႔ ေျပာင္းလႊဲခ႔ဲေလသည္။
ျပီးပါျပီ။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေရးသားေသာ ``ေက်ာင္းသားဘ၀´´ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ၾကည္ညိဳစိတ္မ်ားသည္ တဖြားဖြားေပၚေပါက္ျမဲပင္……. ``သူလုိလူ´´ ကား ေနာက္တစ္ေယာက္ မရွိနိုင္ ဟု ခံစားမိပါသည္။

3 comments:

  မွ်ေ၀ေပးတဲ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

   

  အစုအေဆာင္း၊ ေကာင္းသလို၊ အေပး အမွ်လည္း ရက္ေရာပါ့ဗ်ာ။ ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႕ လင့္ကိုပါ တင္ထားပါရေစ။

   

  အစ္ကိုေရ....
  ေလးစားရတဲ့သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႔စာေပေတြကို ေ၀မွ်ေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးပါ
  ေလးစားလ်က္
  စႏၵီမိုးျမင့္

   

Blogger Templates by Blog Forum

 
လာလည္္သူူူူအေပါင္္းကိ္ုေက်းဇူးတင္ပါသည္။